Algemene voorwaarden

Aanmelden/overeenkomst

 • Aanmelden geschiedt via het programma Bsport. De aanmelding is definitief na bevestiging van je account/het boeken van een les.
 • Bij aanmelding van een minderjarige deelnemer moeten de ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven voordat deelname aan de lessen mogelijk is.
 • Door registratie voor een specifieke les(sen) verplicht men zich tot betaling, tenzij de les uiterlijk 24 uur voor de starttijd van de les wordt geannuleerd.
 • Na meer dan twee jaar niet deelgenomen te hebben aan activiteiten van Move Zeist behoudt Move Zeist zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en uw gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens

 • Bij aanmelding vraagt Move Zeist om de volgende gegevens:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • (Geboortedatum)
  Deze heeft zij nodig voor de facturatie en communicatie tijdens de duur van de overeenkomst.
 • Move Zeist zal deze gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en deze niet zonder uw toestemming delen met derden.
 • De persoonsgegevens worden door Move Zeist bewaard totdat u schriftelijk een verzoek heeft ingediend voor het verwijderen van uw persoonsgegevens bij Move Zeist.
 • Wanneer Move Zeist besluit de overeenkomst te ontbinden zal zij alle persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen is geheel voor risico van deelnemer.
 • Move Zeist stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel voor, tijdens of na deelname aan de lessen.
 • Move Zeist stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Definities

 • Intake-les: dit is de eerste privéles die door een deelnemer geboekt wordt.
 • Privéles: een les waarbij een trainer de volledige les toegewezen is aan één enkele deelnemer. Het kan voorkomen dat er meer dan één privéles tegelijkertijd in dezelfde ruimte wordt gegeven.
 • Duoles: een les waarvan voorafgaand aan de training(en) het maximum aantal deelnemers is vastgelegd op twee.
 • Groepsles: een les waarvan voorafgaand aan de lessenreeks is vastgelegd dat het aantal deelnemers maximaal negen is. Bij minder dan vijf inschrijvingen behoudt Move Zeist zich het recht voor om de les(senreeks) niet van start te laten gaan of voor te stellen er een duo-, trio- of kwartetles van te maken.
 • Proefles: de eerste deelname aan groepsles bij Move Zeist.
 • Sluitingsdag: Een dag waarop de studio volgens planning gesloten is. Als de studio wegens ziekte gesloten is dit geen sluitingsdag.
 • Lesweek: Een periode van maandag t/m vrijdag waarin een les van een abonnement kan worden gebruikt.

Geldigheidsduur rittenkaart

 • Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig.
 • Een 10-rittenkaart is 4 maanden geldig.
 • Een 20-rittenkaart is 7 maanden geldig.
 • De rittenkaart is geldig voor het soort lessen waarvoor deze is aangeschaft.
 • Vakanties en andere dagen waarop de studio gesloten is, vallen binnen de geldigheidstermijn van de rittenkaart. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle strippen binnen de geldigheidsduur van de kaart.
 • Verlengen van de rittenkaart is niet mogelijk. Eventueel overgebleven strippen komen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart te vervallen.

Geldigheidsduur abonnement (alleen groepslessen)

 • Een halfjaar- of jaarabonnement voor groepslessen voor 1x of 2x sporten per week is 6 of 12 maanden geldig. Na deze 6 of 12 maanden wordt het abonnement elke maand automatisch met één maand verlengd.
 • De opzegtermijn is een maand. Opzeggen kan door een e-mail te sturen en daarin kenbaar te maken vanaf welke datum het abonnement stopgezet moet worden, of door het abonnement stop te zetten via Bsport. Andere vormen van opzeggen worden niet als geldig gezien.
 • De eerst mogelijke datum van opzeggen is afhankelijk van het abonnement: een half jaar of een jaar na de startdatum.
 • Een proefabonnement is 1 maand geldig. Na deze maand wordt het abonnement automatisch beëindigd. Dit abonnement kan eenmalig worden aangeschaft.
 • Vakanties en andere dagen waarop de studio gesloten is, vallen binnen de geldigheidstermijn van het abonnement.
 • Met een abonnement kan een gemiste les alleen in diezelfde lesweek worden ingehaald.
 • Een abonnement kan op basis van medische indicatie (bv. zwangerschap of operatie) tijdelijk gepauzeerd worden.

Vroegtijdig stoppen met de rittenkaart/abonnement

 • Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een rittenkaart of abonnement.

Betaling

 • De betaling van de lessen verloopt online via Bsport (bij voorkeur iDEAL/SEPA) of per overboeking.
 • Bij een mislukte of geweigerde betaling worden er aan Move Zeist extra administratie/transactiekosten in rekeningen gebracht. Deze extra kosten zal Move Zeist doorberekenen aan de klant. Per mislukte/geweigerde betaling worden de volgende kosten in rekening gebracht middels een losse factuur:
  • iDEAL-betaling, SEPA (automatisch incasso): €7,50
  • Creditcard: €15,-
  • Overige betaalopties: €7,50 of €15,- (afhankelijk van betaaloptie)

Instromen

 • Het is mogelijk om op ieder moment in te stromen mits de lessen voldoende aansluiten bij uw niveau. Dit wordt tijdens de eerste les door de trainer beoordeeld.

Afwezigheid van de deelnemer

 • Afmeldingen voor een les dienen in Bsport of per e-mail te worden gedaan.
 • Een les die uiterlijk 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, kan binnen de geldigheidstermijn van de rittenkaart of het abonnement op een ander tijdstip (in diezelfde week als het een abonnement betreft) worden ingehaald als het aantal deelnemers dat toelaat.
 • Bij annulering van een les door één of meerdere deelnemers van een duoles heeft de andere deelnemer de keuze om de les te annuleren of de les door te laten gaan. Wanneer er wordt gekozen om de les door te laten gaan met minder deelnemers, zal er aan de deelnemer een losse privéles in rekening gebracht.
 • Voor niet ingehaalde lessen wordt geen restitutie verleend.

Afwezigheid van de trainer

 • Move Zeist streeft er naar bij afwezigheid van de trainer vervanging voor de lessen te regelen. Mocht Move Zeist daar niet in slagen dan wordt de les geannuleerd.
 • Wanneer de trainer klachten heeft en volgens de maatregelen rondom COVID-19 daarom niet mag lesgeven in de studio, maar wel in staat is om les te geven, wordt een groepsles omgezet in een groepsles ONLINE. In het geval van een privé- of duo-les zal in overleg met de klant besloten worden of de les wordt omgezet naar een ONLINE-les of dat deze wordt geannuleerd.
 • Bij annulering van een les door Move Zeist worden er geen strippen van de rittenkaart afgeschreven of wordt er strip in rekening gebracht. Deelnemers met een abonnement kunnen de les binnen een periode van 30 dagen na de geannuleerde les inhalen. Wanneer zij hier gebruik van willen maken, kunnen zij dit middels een e-mail kenbaar maken aan Move Zeist.
 • Uitzondering op alle bovengenoemde punten zijn de door sluitingsdagen geannuleerde lessen.

Wijzigingen

 • Move Zeist behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging indien nodig haar voorwaarden te wijzigen en zal deelnemers per e-mail daarvan op de hoogte stellen.

Maatregelen overheid

 • Wanneer de studio vanwege maatregelen vanuit de overheid de groepslessen niet fysiek in de studio mogen plaatsvinden, worden de groepslessen automatisch omgezet in een groepslessen ONLINE.
 • Alle eerder gemaakte reserveringen blijven staan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van de les wanneer hij/zij niet kan/wil deelnemen aan de ONLINE-lessen.
 • De (periode van) ONLINE-lessen vallen binnen de geldigheidstermijn van een rittenkaart/abonnement.
 • Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een rittenkaart of abonnement voor de groepslessen ten tijde van de (periode van) ONLINE-lessen.
 • Klanten die vanwege het ontbreken van (voldoende) digitale kennis/apparatuur niet in staat zijn om de groepslessen ONLINE te volgen, kunnen middels een e-mail tijdig de verlenging van de geldigheidstermijn van hun rittenkaart of het pauzeren van een abonnement aanvragen bij Move Zeist. Move Zeist onderzoekt dan wat de mogelijkheden/beperkingen zijn en beslist vervolgens of de aanvraag gehonoreerd kan worden.
 • Wanneer de studio vanwege maatregelen vanuit de overheid de privé- of duo-lessen niet fysiek in de studio mogen plaatsvinden zal in overleg met de klant(en) besloten worden of de les wordt omgezet naar een ONLINE-les of dat deze wordt geannuleerd.
 • Indien nodig wordt de geldigheidstermijn van een losse les/rittenkaart voor de privé- of duo-lessen verlengd. De klant dient dit zelf in de gaten te houden en zo nodig middels een e-mail tijdig de verlenging van de geldigheidstermijn aan te vragen bij Move Zeist.
 • Move Zeist kan een verlenging van de geldigheidstermijn van een losse les/rittenkaart niet meer garanderen na het verstrijken van dit termijn.

Vragen of opmerkingen

 • Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Nienke Haijtink, eigenaar van Move Zeist, door een mail te sturen naar info@movezeist.nl of door te bellen met 06-25 113 765.